1397/04/18 در ساعت 23:50:15

گزارش شرکت دیلویت ارزیابی مدل بلوغ 2016-2017

انجام آخرین تحقیقات شرکت مشاوره مدیریت دیلویت در زمینه مدیریت استعداد در بیش از 2000 شرکت و در بازارهای نوظهور

گزارش شرکت دیلویت  ارزیابی مدل بلوغ 2016-2017

مدل ارزیابی بلوغ مدیریت استعداد به عنوان مدلی مبنا که فرایندهای منابع انسانی را در چهارسطح مورد ارزیابی قرار میدهدآخرین گزارش جهانی 2017

0%