1396/08/25 در ساعت 21:12:30

ارزیابی بلوغ مدیریت استعداد براساس مدلDeloitte در صنایع منتخب ایرانی

با بهره گیری از مدل استاندارد Deloitte مدیریت استعداد در بیش از 20 صنعت ایرانی مورد مطالعه قرارگرفته است

ارزیابی بلوغ مدیریت استعداد براساس مدلDeloitte در صنایع منتخب ایرانی
0%