1397/02/28 در ساعت 20:10:26

برگزاری دوره مهارتهای ارتباطی و رفتارسازمانی - 30 اردیبهشت 1397

6 جلسه كارگاهي در مرکزآموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.

برگزاری دوره مهارتهای ارتباطی و رفتارسازمانی - 30 اردیبهشت 1397
0%