محصولات

توسعه و تحول سازمانی

انجام خدمات مشاوره مدیریت فردی - سازمانی

گامی به سوی توسعه و تحول  فردی و سازمانی

  • توسعه فردی -  برنامه ریزی و تعیین مسیر توسعه  IDP 

  • تدوین برنامه توسعه فردی 

  • کار راهه شغلی 

  • مربی گری در محیط کار 

  • حضور در جلسات مصاحبه استخدام 

  • اشتغال و كاريابي  ( رزومه نویسی) 

  • برگزاری کارگاههای آموزش و توسعه ( حسب نیاز )

 

0%