0%
دلنوشته 1397

امروز 10/5/97 

مدتی است به دنبال شناسایی و تحقیق در حول موضوعات جدید نظیر نگهداشت نیروهای جوان در سازمان ها ، ایجاد تعلق و تعهد سازمانی در ایشان و شناسایی راهکارهایی  برای برون رفت از این چالش نو در سازمان های ایرانی هستم . وقتی به منابع خارجی و فعالیتهایی که دیگر متخصصان  رفتار و منابع انسانی  درراستای این امر انجام داده اند نگاه می کنیم میینم همگی ریشه در نوعی تفکر و نگاه و اندیشه به آینده دارند.

در واقع حرکت سیستم و نظام های مدیریتی درسازمان ها به سمت نواندیشی ، تغییر به سمت نوگرایی ، نو پرورری و بازآفرینی دوباره به این چالش را دنبال می کنند.  شمار بسیاری از تحقیقات و مطالعاتی که حول این موضوع انجام می شود نشان از سبک خاصی از مدیریت در سازمان های آینده را پیش بینی و ترویج می نماید که هیچ ردپایی از تفکر سنتی  مدیریت دولتی در آن دیده نمی شود. به عبارتی نوعی درک عمیق در شناسایی مفهومی روابط ، ارتباطات اجتماعی ، آگاهی ، فرهنگ ، هنر و معنویت.