0%
تست های روانسنجی و روانشناسی

تحليل تست هاي روانسنجي

تست هاي روانشناسي  به همراه ارائه گزارش مختصري از تحليل نتايج

  EQ - MBTI- ‌NEO

...https://dy5f5j6i37p1a.cloudfront.net/company/sites/152026/talent-tab-2-new.png