تست های روانسنجی و روانشناسی

تحليل تست هاي روانسنجي

انجام تست هاي روانشناسي  و روانسجی برای جذب و استخدام  - توسعه فردی

به همراه ارائه گزارش مختصري ( تحليل نتايج)

  EQ - MBTI- ‌NEO

...https://dy5f5j6i37p1a.cloudfront.net/company/sites/152026/talent-tab-2-new.png

 

0%