مقالات و کتب

برگزیده ها

مقالات و کتب برگزیده مدیریت

Image result for books

شما می توانید فایل الکترونیکی برخی از مقالات و کتب را به صورت فارسی یا انگلیسی و بعضا به صورت چکیده یا خلاصه در این صفحه مطالعه نمائید. 

 رفتار سازمانی مورهد و گریفتن : خلاصه 

- زبان بدن (تن گفتار)  The Definitive Book of Body Language
by Allan Pease, Barbara Pease

 

 

 

 

0%